Μαθήματα Βιολογίας

παρακάτω ακολουθούν τα μαθήματα Βιολογίας του σχολικού έτους 2011-12

 

Μάθημα 10ον Η Ροή της γενετικής πληροφορίας σελ. 99 Η δομή των νουκλεϊκών οξέων ? Αποθήκευση της πληροφορίας

Τάξη Γ
Μάθημα 10ον  
Ενότητα 5.2  Η Ροή της γενετικής πληροφορίας σελ. 99
Η δομή των νουκλεϊκών οξέων ? Αποθήκευση της πληροφορίας
Ερωτήσεις
1. Ποια είναι τα νουκλεϊκά οξέα (σελ. 99 πάνω)
Είναι το DNA που ονομάζεται δεόξυριβονουκλεϊκό οξύ και το
RNA που ονομάζεται ρίβο νουκλεϊκό οξύ


2. Τι γνωρίζετε για τα νουκλεοτίδια του DNA; (σελ. 99 πάνω)
Το DNA δομείται από απλούστερες μονάδες τα νουκλεοτίδια που ονομάζονται δεοξυρυ-ριβονουκλεοτίδια. (Εικ. 5.7) Αυτά ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν μια αλυσίδα. Υπάρχουν τέσσερα (4) διαφορετικά νουκλεοτίδια:
Αδενίνη(Α), Κυτοσίνη ( C ), Γουανίνη (G), Θυμίνη (Τ) είναι οι αζωτούχες βάσεις.
Δηλαδή κάθε δεοξυριβονουκλεοτίδιο έχει μια φωσφορική ομάδα (PO4)-3 , ένα ζάκχαρο (Δ=Δεοξυ-ριβόζη) και μια αζωτούχα βάση.  

3. Ποιες διαφορετικές αζωτούχες Βάσεις έχουμε στα δεοξυριβονουκλεοτίδια και ποιες ονομάζονται συμπληρωματικές μεταξύ τους; (σελ. 99 μέση)
Στα δεόξυ-ριβονουκλεοτίδια έχουμε τέσσερις αζωτούχες βάσεις: την Αδενίνη(Α), την Κυτοσίνη ( C ), την Γουανίνη (G), και την Θυμίνη (Τ). Η Αδενίνη (Α) ταιριάζει και ενώνεται μόνο με την Θυμίνη (Τ) και γι΄αυτό λέγονται συμπληρωματικές μεταξύ τους. Ανάλογα και η Γουανίνη (G) ταιριάζει και ενώνεται με την Κυτοσίνη ( C ) και γι? αυτό λέγονται συμπληρωματικές μεταξύ τους.


4. Πώς είναι η δομή του DNA; (σελ. 99 )
Εκατοντάδες απλά δεόξυριβονουκλεοτίδια ενώνονται στην σειρά σχηματίζοντας μια αλυσίδα. Έτσι σχηματίζεται μια αλυσίδα DNA. Όμως το DNA αποτελείται από δύο αλυσίδες. Δύο αλυσίδες ενώνονται με την βοήθεια των αζωτούχων βάσεων. Η ένωση αυτή δεν είναι τυχαία: όπου υπάρχει Αδενίνη (Α) στην μια αλυσίδα,  ενώνεται με Θυμίνη (Τ) που υπάρχει στην δεύτερη αλυσίδα και όπου υπάρχει Γουανίνη (G) ενώνεται με κυτοσίνη (C). Έτσι προκύπτει ένα δίκλωνο μόριο, το οποίο στην συνέχεια περιελίσσεται στον χώρο.  Η τελική μορφή του DNA είναι σαν μια στριφογυριστή σκάλα στην οποία τα πλαϊνά είναι η φωσφορική ομάδα (Φ) με την Δεοξυ-ριβόζη  που είναι σάκχαρο και αποτελούν το σταθερό μέρος. Τα σκαλοπάτια της σκάλας είναι οι αζωτούχες βάσεις που ενώνονται μεταξύ τους και είναι το μεταβλητό μέρος. Η γενετική λοιπόν πληροφορία είναι αποθηκευμένη στη σειρά των βάσεων.
5. Αν γνωρίζουμε την σειρά των αζωτούχων βάσεων στην μια αλυσίδα και είναι ATTGATCGGTACT τότε ποια είναι η σειρά των αζωτούχων βάσεων της δεύτερης αλυσίδας;
Η σειρά των αζωτούχων Βάσεων της Δεύτερης αλυσίδας προκύπτει αν γράψουμε τις συμπληρωματικές βάσεις της πρώτης αλυσίδας και είναι:
TAACTAGCCATGA
6. Τι γνωρίζετε για τα νουκλεοτίδια του RNA; (σελ. 99)
Τα νουκλεοτίδια που δομούν το RNA ονομάζονται ριβονουκλεοτίδια. Υπάρχουν τέσσερα διαφορετικά ριβονουκλεοτίδια. Αδενίνη(Α), Κυτοσίνη ( C ), Γουανίνη (G), και Ουρακίλη(U) είναι οι αζωτούχες βάσεις.(Εικ. 5.9)
Δηλαδή κάθε ριβονουκλεοτίδιο έχει μια φωσφορική ομάδα (PO4)-3 , ένα ζάκχαρο (Ρ=ριβόζη) και μια αζωτούχα βάση. Τα ριβονουκλεοτίδια ενώνονται μεταξύ τους και σχηματίζουν αλυσίδες. Το RNA είναι μονόκλωνο.   


7. Πόσα διαφορετικά είδη RNA έχουμε (σελ. 99 μέση)
Υπάρχουν διαφορετικά είδη RNA:
Α)το αγγελιοφόρο ή mRNA (m=messenger)
B)το μεταφορικό ή tRNA (t= transfer) και
Γ) το ριβοσωμικό ή rRNA.
8. Ποιες είναι οι διαφορές ανάμεσα στο DNA και στο RNA;
Διαφορές    DNA    RNA
Νουκλεοτίδια    δεοξυριβονουκλεοτίδια    ριβονουκλεοτίδια
Σάκχαρο    Δεοξυριβόζη (Δ)    Ριβόζη (Ρ)
Βάσεις     Αδενίνη, Γουανίνη, Κυτοσίνη, Θυμίνη    Αδενίνη,  Γουανίνη, Κυτοσίνη, Ουρακίλη
Αλυσίδες    Δίκλωνο    Μονόκλωνο
Είδη    Ένα    mRNA, tRNA, rRNA

Μάθημα 9ον Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα σελ. 96-98

Τάξη Γ
Μάθημα 9ον  
Ενότητα 5.1 Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα σελ. 96-98
Ερωτήσεις
1. Ποια είδη κυτταρών γνωρίζετε; (σελ.21 κάτω, 22)
2. Τι είναι οι πρωτεΐνες(σελ. 19 κάτω)
3. Τι είναι τα νουκλεϊκά οξέα (σελ. 20 μέση)
4. Τι είναι τα χρωμοσώματα; (σελ. 96 μέση)
5. Τι γνωρίζετε για τα χρωμοσώματα; (σελ. 96 μέση)
6. Τι είναι τα ομόλογα χρωμοσώματα; (σελ. 96 μέση)
7. Τι είναι ο καρυότυπος; (σελ. 96 μέση)
8. Ποιοι οργανισμοί ονομάζονται διπλοειδείς (2n);(σελ. 96 τέλος)
9. Ποιους ονομάζουμε απλοειδείς (1n); (σελ. 97 αρχή)
10. Ποια ονομάζονται ΦΥΛΕΤΙΚΑ και ποια ΑΥΤΟΣΩΜΙΚΑ χρωμοσώματα στον άνθρωπο; (σελ. 97)

Μάθημα 8ον Τρόπος ζωής και Ασθένειες σελ. 87-89

Τάξη Γ
Μάθημα 8ον  
Ενότητα 4.4 Τρόπος ζωής και Ασθένειες σελ. 87-89
Ερωτήσεις
1. Τι είναι οι εξαρτησιογόνες ουσίες; (σελ.87 πάνω)
2. Τι γνωρίζετε για τις εξαρτησιογόνες ουσίες (σελ. 88 πάνω)
3. Τι είναι εθισμός σε μια εξαρτησιογόνα ουσία; (σελ. 88)
4. Πότε έχουμε ψυχική εξάρτηση από μια εξαρτησιογόνα ουσία (σ. 88 μέση)
5. Πότε λέμε ότι έχουμε σωματική εξάρτηση από μια εξαρτησιογόνα ουσία; (σ. 88)
6. Πότε ένα άτομο εμφανίζει σύνδρομο στέρησης; (σ. 88)
7. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ της ψυχικής και σωματικής εξάρτησης σε μια εξαρτησιογόνα ουσία;
8. Τι σημαίνει η ένδειξη «ΑLC 5% VOL? (5 αλκοολικοί βαθμοί) στην εξωτερική συσκευασία μιας  μπύρας; (σελ. 89)
9. Ποιες επικίνδυνες ουσίες χρησιμοποιούν οι άνθρωποι για λόγους αισθητικής (π.χ. για την αύξηση των μυών); (σελ. 89)

Μάθημα 7ον Αμυντικοί Μηχανισμοί του Ανθρώπινου Οργανισμού σελ. 84-87

Τάξη Γ
Μάθημα 7ον  
Ενότητα 4.3 Αμυντικοί Μηχανισμοί του Ανθρώπινου Οργανισμού σελ. 84-87
Ερωτήσεις
1. Τι είναι οι αμυντικοί Μηχανισμοί και σε τι διακρίνονται αυτοί; (σελ. 84 κάτω)
2. Ποιους εξωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς γνωρίζετε (ονομαστικά); (σελ. 85 μέση)
3. Περιγράψτε το εσωτερικό της μύτης ως εξωτερικό αμυντικό μηχανισμό. (σελ. 85 μέση)
4. Περιγράψτε το δέρμα, το σάλιο, τον ιδρώτα ως αμυντικούς μηχανισμούς. (σελ. 85 μέση)
5. Τι γνωρίζετε για τον πεπτικό σωλήνα ως εξωτερικού αμυντικού μηχανισμού; (σελ. 85 τέλος)
6. Σε τι διακρίνουμε τους εσωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς; (σελ. 85 πάνω)
7. Ποιους γενικούς εσωτερικούς αμυντικούς μηχανισμούς γνωρίζετε; (σελ. 85 πάνω)
8. Τι γνωρίζετε για τον εσωτερικό αμυντικό μηχανισμό της φλεγμονής; (σελ. 85 πάνω)
9. Τι είναι τα αντιγόνα; (σελ. 86 πάνω)
10. Τι είναι η ανοσολογική απόκριση; (σελ. 86 πάνω)
11. Τι είναι τα αντισώματα; (σελ. 86 πάνω)
12. Περιγράψτε την διαδικασία απόκτησης ΑΝΟΣΙΑΣ απέναντι σ? ένα συγκεκριμένο αντιγόνο
13. Ποιο γεγονός αξιοποιούμε στην παρασκευή των εμβολίων;
14. Πώς λειτουργεί ο εμβολιασμός με κάποιο εμβόλιο;
15. Περιγράψτε τον τρόπο αντιμετώπισης ανθρώπου που προσβλήθηκε από το βακτήριο του τετάνου. (σελ. 87 πάνω)