Τελική Εργασία Βιωματικών δράσεων Α' Τάξης Γυμνασίου Φούστανης

Κατα το σχολικό έτος 2013-14 στην Α' τάξη του Γυμνασίου μας οι μαθητές με την καθοδήγηση της καθηγήτριάς τους κ. Ράπτη Αικατερίνας στα πλαίσια του μαθήματος των Βιωματικών δράσεων εκπόνησαν την παρακάτω αξιόλογη εργασία:

"Φροντίζω για την Διατροφή και την Υγεία"

 Επιμέλεια ανάρτησης άρθρου: Τμήμα Α της Α' τάξης του Γυμνασίου Φούστανης